Witamy na naszej stronie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa w Długołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Długołęce.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-08 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • wyróżnienie odnośników.

 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • możliwość  zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
 •   warstwa tekstowa w skanowanych dokumentach,
 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się osobną kartą
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które  mają dobrze zaznaczoną strukturę logiczną

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Danuta Ziółkowska. maill spdlugoleka15@wp.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 913910492. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Długołęce

Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie oznakowano kolorem niebieskim miejsca parkingowego.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na brak  podjazdu dla wózków.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze  zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik podchodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze nie  istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania: nie zastosowano kontrastowych elementów infrastruktury oraz nie oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych. Nie wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,

- wysłanie maila na adres: spdlugoleka15@wp.pl